Bindeleddet mellem økonomiske nøgletal og beslutningstagerne

VIS Business skaber bindeleddet mellem økonomiske nøgletal og beslutningstagerne, mens VIS Performance letter tilgængeligheden af daglige finans- og økonomital gennem hurtig og effektiv tilgang til finansielle data på flere niveauer og områder i virksomheden. Identificering og analyse af årsagssammenhænge på operationelt niveau samt en løbende monitoring af udviklingstendenser med VIS Business Performance skaber et fundament, hvorpå optimale strategiske beslutninger kan træffes og finansielle risici mindskes.

Resultat og balanceanalyse

Få præsenteret virksomhedens resultatopgørelse og balance i VIS Performance og foretag derfra diverse analyser, der kan give dig øget indsigt i virksomhedens økonomi. Medtag og vedligehold eventuelle korrektioner og se deres indflydelse på det samlede resultat. Se virksomhedens resultatudvikling over tid, sammenhold med budgettet og få mulighed for rettidig indgriben. Foretag resultatanalyser på enkelte projekter eller afdelinger. Medtag eller fravælg korrektionsregnskaber og få præsenteret resultatet på de enkelte virksomheder i koncernen.

Budgettering

Budgettet er og bliver et væsentligt styringsværktøj for driften af en virksomhed. Budgettet benyttes både på operationelt plan samt som en del af ledelsens styringsredskaber. I VIS Performance kan de enkelte målinger eller statistikker sammenholdes med de tilsvarende budgettal. Endvidere er det muligt, efter virksomhedens retningslinjer, at registrere og konsolidere budgettet på alle niveauer. Budgetmodulet kan indeholde revisionsspor, således at budgetrettelser kan spores (hvem/hvornår) og eventuelt årsagsforklares.

Forecast

For at kunne beskrive, hvordan en given fremtid vil kunne udforme sig, opstilles der i VIS løbende mere eller mindre detaljerede forecasts på baggrund af den mængde information, der kan indsamles og operationaliseres i virksomheden. Optimalt set vil disse forecasts for virksomheden hermed være indikatorer eller pejlemærker ind i fremtiden under de givne forudsætninger, hvilket vil gøre det nemmere at træffe valg og lave ændringer.

Konsolidering

Mange firmaer opererer med en række selvstændige datterselskaber, hvor man har brug for at kunne skabe en overordnet opgørelse. Dvs. hvor det er muligt at få et samlet overblik over virksomhederne, se virksomhederne enkeltvis, se den samlede koncern ud fra et kunde- eller markedsperspektiv samt se koncernens samlede omkostninger f.eks. vedrørende forsikringer. En naturlig anvendelse vil være at benchmarke datterselskaber op mod hinanden.

Omkostningsanalyse

Med VIS Performance kan du analysere diverse omkostnings- og udgiftskonti med baggrund i finansielle tal. Udarbejd afvigelsesrapporter på baggrund af opstillede kriterier eller indkreds inkonsistens i omkostningsallokering såvel som udviklingstendenser, som efterfølgende kan danne grundlag for budgetter og planlægning. Omkostningsanalyser kan efter behov præsenteres på forskellige finansielle niveauer (overordnet, sumniveauer, detailkonto) – eventuelt efter ansvarsområder – og ud fra det aktuelle niveau kan detailspecifikation dannes.

Nøgletal

Anvend VIS til at opstille og tilpasse et antal nøgletal for at kontrollere virksomhedens sundhedstilstand løbende. Gennem VIS Monitor kan nøgletal grupperes på en hensigtsmæssig måde, således at overordnede nøgletal gennem trafiklys-ikoner viser både hovedtendenser samt absolut performance, og hvor underliggende nøgletal kan bruges som årsagsforklaring.

Dækningsbidrag

De enkelte varer i sortimentet bidrager med forskellige input til virksomhedens samlede resultat. VIS kan skabe et overblik over overskudsandele målt på varegrupper eller varenumre, hvorved analysen af disse varers bidrag kan fremme en effektivisering af salgsleddet. Således kan fokus flyttes fra ikke-rentable varer til de mere rentable.